Geçmişten Günümüze Cumhurbaşkanlarımız ve Başbakanlarımız - Kimdir? Biyografisi? Ölüm Tarihi? Doğum Tarihi? Nereli?
Geçmişten Günümüze Cumhurbaşkanlarımız ve Başbakanlarımız  nereli? Doğum Tarihi? Ölüm Tarihi?

Geçmişten Günümüze Cumhurbaşkanlarımız ve Başbakanlarımız

Doğum Tarihi:
Ölüm Tarihi:
Öldügünde 0 yaşındaydı.
Öleli tam: 0 yıl, 0 ay, 0 gün olmuş.

Doğum Yeri:

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Türkiyenin 1. Cumhurbaşkanı (29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938) -------------------------------------------------------------------------------- Mustafa Kemal ATATÜRK 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Selanik ve Manastır'da yapmıştır. 1899 yılında Harbiye'ye girmiş, 1902'de mezun olmuştur. 1905 yılında kurmaylık öğrenimini bitirdikten sonra çeşitli komuta kademelerinde görev almış, bu arada 1913 yılında Sofya'da ataşemiliterlik yapmıştır. Albay rütbesiyle Çanakkale savaşlarına katılmış ve Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilmiştir. 1916 yılında general rütbesi ile Diyarbakır Cephesi'ndeki 16. Kolordu Komutanlığı'na atanmış. Filistin ve Suriye Cepheleri'nde görev almıştır. 7 Kasım 1918 tarihinde padişah hükümeti tarafından İstanbul'a geri çağrılmış, 30 Nisan 1919 da merkezi Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanmıştır. Türk milletinin parçalanmak ve bölünmek istendiği bir ortamda vatanı kurtarmak amacıyla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmıştır. Düşünceleri nedeniyle 8 Haziranda tekrar İstanbul'a çağrılmışsa da gitmemiş ve istifa ederek Anadolu'da Milli Mücadele'yi başlatmıştır. https://unutmayacagiz.com/Amasya Genelgesi'ni yayınlamış, Sivas ve Erzurum Kongreleri'ni düzenlemiştir. Daha sonra Ankara'ya gelerek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kez toplanmasını sağlamıştır. Ertesi gün Meclis Başkanı seçilmiştir. 5 Ağustos 1921 tarihinde Meclis'in tüm yetkilerini kullanmak üzere Başkomutanlık'a getirilmiştir. Meydan Savaşı'nı başlatmıştır. 13 Eylülde düşmanı Eskişehir-Afyon hattına çekilmeye mecbur etmiştir. Meclis, 19 Eylül 1921'de Mareşallık rütbesi ve Gazi ünvanı verilmiştir. 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u yönetmiş, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanmıştır. Padişahlık ve halifelik, 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, teklifi ile kaldırılmıştır. 9 Eylül 1923'de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı'na seçilmiştir. Lozan Barış konferansı'ndan sonra 11 Ağustos 1923'de ilk toplantısını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yeniden başkanlığa getirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetin ilan edildiği gün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Dört kere seçildiği bu görevi ölümüne kadar yürütmüştür. 10 Kasım 1938'de ölmüştür. Fransızca ve Almanca bilirdi. *********************************************************************** İSMET İNÖNÜ Türkiyenin 2. Cumhurbaşkanı (11 Kasım 1923 - 22Mayıs 1950) -------------------------------------------------------------------------------- İsmet İNÖNÜ 1884 yılında İzmir'de doğmuştur. Babası Hacı Reşid Bey, annesi Cevriye Hanım'dır. https://unutmayacagiz.com/İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1895'de Mühendishane İdadisi'ne girmişitr. Saha topçusu olarak 1903'te Harbiye'yi bitirmiştir. 1906 yılında kurmay olmuş ve yüzbaşı rütbesiyle 2. Ordu'da görevlendirilmiştir. 1908'de Edirne'deki Süvari Tümeni'nin Erkan-ı Harbiyesi'ne atanmıştır. 1910 yılında Yemen ayaklanmasının bastırılmasına katılmıştır. 1913 yılına kadar burada görev yapmıştır. Bu arada binbaşılığa yükselmiştir. 1914'te yarbay, 1915'de da albay olmuştur. Aynı yıl 2. Ordu'nun Kurmay Başkanlığı'na getirilmiştir. 1916'da Kafkas Cephesi'nde 2. Kolordu Komutanı olarak Atatürk'ün emrinde çalışmıştır. 1917-1918 yıllarında Suriye Cephesi'nde İngilizler'e karşı savaşmıştır. Burada hastalanıp İstanbul'a döndükten sonra Harbiye Nezareti Müsteşarlığı'na atanmıştır. Daha sonra Milli Mücadele'de Atatürk'ün yakın silah arkadaşı olarak çalışmıştır. Büyük Millet Meclisi'ne Edirne milletvekili olarak girmiş ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili olmuştur. 25 Ekim 1920'de Garp Cephesi Komutanlığı'na getirilmiştir. Çerkez Ethem İsyanı'nı bastırmış, 1. Ve 2. İnönü Savaşları'nı yönetmiştir. Büyük Millet Meclisi, bu savaşlarda kazanılan zaferler dolayısıyla Mirlivalık rütbesi vermiştir. 1922'de Mudanya Antlaşması'nı sağlamıştır. Lozan Barış Konferansı'na da baş delege olarak katılmıştır. 24 Temmuz 1923'te Lozan Andlaşmasının imzalanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk hükümetin kurulması görevi verilmiştir. 1923-1924 ve 1925-1937 yılları arasında Başbakanlık yapmıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1950 seçimlerine kadar bu görevde kalmıştır. 1950-1960 döneminde Parlamento'da Ana Muhalefet Partisi Başkanı olarak bulunmuştur. 27 Mayıs Hareketi'nden sonra Kurucu Meclis Üyesi olmuştur. 10 Kasım 1961 tarihinde Başbakanlığa atanmıştır. 1965 yılına kadar bu görevde kalmıştır. 1972'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan ve milletvekilliğinden istifa etmiştir. Bu tarihten sonra anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu tabii üyesi olmştur. 25 Aralık 1973 tarihinde ölmüştür. İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyordu. Evli ve üç çocuk babası idi. Bunlardan birisi Erdal İNÖNÜ'dür. Erdal İNÖNÜ "Sosyaldemokrat Halkçı Partisinin" (SHP) son Başkanı idi ve bir ara Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanyardımcılığını yapmıştır. ****************************************************************** CELAL BAYAR Türkiyenin 3. Cumhurbaşkanı (22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960 ) -------------------------------------------------------------------------------- Celal BAYAR 1883 yılında Bursa İlinin Gemlik ilçesinin Umurbey Köyü'nde doğmuştur. Babası Abdullah Fehmi Efendi, annesi Emine Hanım'dır. İlk ve orta öğreniminden sonra çalışma hayatına Gemlik Mahkeme ve Reji Kalemleri'nde memur olarak başlamıştır. Ardından Bursa'ya giderek Ziraat Bankası'nda görev almış ve bu sırada Harır Darü't-talimi ve College Francais De l'Assomption isimli okullara devam etmiştir. Bursa'daki çalışmalarını Deutsche Orientbank'ta sürdürmüştür. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmalarına katılmıştır. İzmir İttihad ve Terakki Şubeleri Genel Sekreterliği yapmıştır. 1918 yılında Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti'ne girmiştir. 1919'da Saruhan Sancağı'nda milletvekili seçilerek 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılmıştır. Mecliste padişah yönetiminin Milli Mücadele konusundaki tutumuna karşı çıkarak Ankara'ya geçmiş ve Milli Mücadele'de görev almıştır. Birinci Büyük Millet Meclisi'ne Bursa milletvekili olarak girmiştir. 27 Şubat 1921'de İktisat Vekili olmuş ve 1922'de geçici olarak Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır. Aynı yıl Lozan Barış Konferansı'na katılmıştır. 1923 seçimlerinden sonra İkinci Büyük Millet Meclisi'ne İzmir milletvekili olarak girmiştir. 1924 yılında Atatürk tarafından Türkiye İş Bankası'nı kurmakla görevlendirilmiştir. 1937 yılında Başbakanlık'a getirilmiştir. https://unutmayacagiz.com/25 Ocak 1939'a kadar bu görevde kalmıştır. 1939 ve 1943 yıllarında yapılan seçimlerde İzmir milletvekili olmuştur. 1946 yılında arkadaşlarıyla Demokrat Parti'yi kurmuş ve başkanlığa seçilmiştir. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin çoğunluğu sağlaması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1960 yılında 27 Mayıs Hareketi ile görevinden uzaklaştırılmıştır. ********************************************************************* CEMAL GÜRSEL Türkiyenin 4. Cumhurbaşkanı (27 Mayıs 1960 - 16 Ekim 1961) (15 Ekim 1961 - 28 Mart 1966 ) -------------------------------------------------------------------------------- Cemal GÜRSEL 1895 yılında Erzurum'da doğmuştur. İlk öğrenimini Ordu ilinde yapmıştır. Daha sonra Erzincan Askeri Okulu'na girmiştir. İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenimini sürdürmüş ve 1915 yılında Harp Okulu'nu bitirip Topçu Asteğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmıştır. 1917 yılına kadar Çanakkale Savaşlarında görev almıştır. Savaşın bitiminde Filistin'e atanmıştır. Suriye Cephesi'nden dönüşünde Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. İkinci İnönü, Eskişehir, Sakarya Savaşları ve son Taarruz'da gösterdiği üstün başarılar nedeniyle harp ve istiklal madalyaları verilmiştir. 1929 yılında Harp Akademileri'ni bitirerek kurmay olmuştur. 1946 yılında Tuğgeneralliğe, 1951'de Tümgeneralliğe ve 1953'te de Korgeneralliğe yükselmiştir. 1957'de Orgeneral olmuş ve 3. Ordu Komutanlğı'na atanmıştır. 1958 yılında da Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştur. 27 Mayıs 1960 Hareketi'ne önderlik yaptıktan sonra o tarihte Devlet ve Hükümet Başkanı, Milli Birlik Komitesi Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı görevlerini üstlenmiştir. 10 Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1966 yılı başlarında hastalanmış, rahatsızlığının giderek artması üzerine 2 Şubatta tedavi edilmek amacıyla Amerika'ya götürülmüştür. Washington'daki Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Kısa bir süre sonra derin bir komaya girmiştir. 26 Mart 1966 tarihinde yeniden Türkiye'ye getirilerek Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavisine devam edilmiştir. Ancak koma durumundan kurtulamaması nedeniyle Başbakanlık tarafından sağlık durumunun saptanması istenmiştir. Bunun üzerine Sağlık Kurulu, görevine devam etmesinin mümkün olmadığını belirten bir rapor vermiştir ve anayasının ilgili maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevi sona ermiştir. 220 gün komada kaldıktan sonra 14 Eylül 1966 tarihinde ölmüştür. Fransızca bilirdi. ************************************************************************ Cevdet SUNAY Türkiyenin 5. Cumhurbaşkanı (29. Mart 1966 - 28. Mart 1973) -------------------------------------------------------------------------------- Cevdet SUNAY 1899 yılında Trabzon'da doğmuştur. Babası Alay Müftüsü İslam Sabri Efendi, annesi Hatice Hanım'dır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum, Kerkük ve Edirne'de tamaladıktan sonra Kuleli Lisesi'ne girmiştir. 1918'de Mısır'da İngiliz kuvvetlerine karşı savaşmış ve bir yıldan fazla esir kalmıştır. Daha sonra İstanbul'a dönmüş ve ardından da Kurtuluş Savaşı'na katılarak Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Fransızlara karşı savaşmıştır. Eskişehir ve Sakarya Muhabereleri ile Büyük Taarruz'a katılmıştır. 1927 yılında Harp Okulu öğrenimini tamamlamış, 1930 yılında da Harp Akademileri'ni bitirerek kurmay olmuştur. 1933'te Binbaşılığa, 1940'ta Yarbaylığa ve 1943'te de Albaylığa terfi etmiştir. 1949'da Tuğgeneral olmuş ve 1950'de Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na atanmıştır. 1952'de Tümgeneralliğe yükselerek 33. Tümen Komutanlığı'na tayin edilmiştir. 1955'te Korgeneral olarak 9. Kolordu Komutanlığı, 1957'de Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1958 yılında da Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na atanmıştır. 27 Mayıs Harekati'ndan sonra 1960'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve aynı yıl Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmiştir. 14 Mart 1966 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. Bu tarihte Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörlüğü'ne, 28 Mart 1966'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı'na seçilmiştir. Anayasada öngörülen 7 yıllık görev süresini tamaladıktan sonra Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi olmuştur. 22 Mayıs 1982 tarihinde ölmüştür. Fransızca bilirdi. Evli ve üç çocuk babası idi. *********************************************************************** FAHRİ S. KORUTÜRK Türkiyenin 6. Cumhurbaşkanı (06 Nisan 1973 - 06 Nisan 1980) -------------------------------------------------------------------------------- Fahri S. KORUTÜRK 1903 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Osman Sabit Efendi, annesi Emine Nesrin Hanım'dır. 1916 yılında Bahriye Mektebi'ne girmiş, 1923 yılında Teğmen rütbesi ile Deniz Kuvvetlerine katılmıştır. Deniz Astsubay Hazırlama Okulu'nda sınıf subaylığı ve matematik öğretmenliği, Hamidiye ve Mecidiye Kruvazörleri'nde Bölük Komutanlığı, çeşitli denizaltı gemilerinde Vardiya Subaylığı ve İkinci Komutanlıklarda bulunmuştur, 1933'de Deniz Harp Akademisi'nden mezun olmuştur. Roma, Berlin ve Stockholm'de Deniz Ataşelikleri yapmış, 1936 yılında Montreux Boğazlar Konferansı'nda Askeri Uzman olarak bulunmuştur. Deniz Harp Akademisi Tabiye Öğretmenliği'nden sonra Deniz Harp Akademisi Komutanı olmuştur. Değişik rütbe ve görevlerde 12 yıl denizaltıcılık hizmeti vardır. 1950'de Tuğamiral olarak Denizaltı Filo Komutanlığı'na, 1953'te Tümamiral olarak Harp Filosu Komutanlığı'na atanmıştır. Bu rütbede Deniz Eğitim Komutanlığı, Genel Kurmay Haber Alma Başkanlığı ve Donanma Komutanlığı görevlerini yapmıştır. 1956 yılında Koramiral olarak Marmara ve Boğazlar Deniz Kolordu Komutanlığı'na ve 1 yıl sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmış, bu hizmette iken 1959 yılında Oramiralliğe yükselmiştir. 27 Mayıs Hareketinden sonra 4 yıl süre ile Moskova Büyükelçilikten istifa etmiş ve 07 Haziran 1968'de Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine getirilmiştir. 06 Nisan 1973'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Anayasa'da öngörülen 7 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi olmuştur. 12 Ekim 1987'de ölmüştür. ********************************************************************** KENAN EVREN Türkiyenin 7. Cumhurbaşkanı (18 Eylül 1980 - 09 Kasım 1982) (08 Kasım 1982 - 08 Kasım 1989) -------------------------------------------------------------------------------- Kenan EVREN 1918 yılında Manisa İlinin Alaşehir ilçesinde doğmuştur. Babası İnhisarlar İdaresi memurlarından Hayrullah Bey, annesi Naciye Hanım'dır. İlk ve Orta öğrenimini Alaşehir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul'da sürdürmüş, daha sonra Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun olmuştur. 1936 yılında Harp Okulu'na girmiş ve 1938 yılında bitirmiştir. 1940 yılında Topçu Atış Okulu'ndaki öğrenimini tamamladıktan sonra, ordunun küçük komuta kademelerinde çeşitli görevler yapmıştır. 1946 yılında Harp Akademisi'ne girerek 1949 yılında mezun olmuştur. Kurmay Subay olarak Genelkurmay Eğitim Şubesi Kısım Amirliği, Birinci Ordu Harekat Başkan Yardımcılığı, Kara Harp Akademisi'nde öğretmenlik, 9.Kore Türk Tugayı'nda önce Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, sonra Kurmay Başkanlığı, Türkiye'ye dönüşünde Ordu Donatım Okulu Kurmay Başkanlığı, 2. Ordu Harekat Eğitim Başkanlığı, 227. Piyada Alay Komutanlığı, 9. Kolordu Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Okullar Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 30 Ağustos 1964 tarihinde Tuğgeneralliğe yükselmiştir. Bu rütbede Kara Kuvvetleri Komutanlığı Okullar Daire Başkanlığı görevine devam etmiştir. 30 Ağustos 1967 tarihinde Tümgeneralliğe terfi ederek 58. Er Eğitim Tümen Komutanı ve 2. Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 30 Ağustos 1970 yılında Korgeneral olmuştur. Bu rütbede 11. Kolordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yapmıştır. 30 Ağustos 1974 tarihinde Orgeneralliğe yükselmiştir. Bu rütbede Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevine bir yıl daha devam etmiş, 1975 yılında Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na getirilmiştir. Daha sonra Ege Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 07 Mart 1978 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığı'na atanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Emir ve Komuta Zinciri İçinde ve Emirle" 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirdiği "Cumhuriyeti Kollama ve Koruma Harekatı'ndan sonra Milli Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 07 Kasım 1982 tarihinde halk oyuna sunulan anayasanın kabulü ile Cumhurbaşkanı sıfatını kazanmıştır. İngilizce bilir, evli ve üç çocuk babasıdır. ************************************************************************ TURGUT ÖZAL Türkiyenin 8. Cumhurbaşkanı (09 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993) -------------------------------------------------------------------------------- Turgut ÖZAL 1927'de Malatya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 1950'de mezun oldu. Aynı sene Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde çalışmaya başladı. İki sene sonra ihtisas için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Döndükten sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde Genel Müdür Teknik Müşavirliği görevini üstlendi. 1958'de yeni kurulan Planlama Komisyonu Sekreterliği'nin başına getirildi. 1960'ta bu görevi ile beraber Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders vermeye de başladı. Sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde Genel Müdür Yardımcısı oldu. 1966'da Başbakan Teknik Müşavirliği'ne getirildi. Bir sene sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na atandı. 1971'de Devlet Planlama Teşkilatı'ndan ayrılarak Dünya Bankası'nda, Sanayi ve Madencilik Projeleri Müsteşarı olarak çalıştı. 1973'te Türkiye'ye dönerek özel sektörde, Demir Çelik ve Otomobil Sanayii ile Banka, Mensucat, Gıda ve Dökümcülük sektörlerinde idarecilik yaptı. 1977'de Madeni Eşya Sanayii Sendikası (MESS) İdare Konseyi ve Sendika Başkanlığı'na seçildi. 1979'da Başbakan Müsteşarlığı'na getirildi. Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekilliği görevini de yürüttü. 12 Eylül 1980'den sonra Bülent ULUSU Hükümetinde, İktisadi İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 20 Mayıs 1983'te kurduğu Anavatan Partisi'nin Genel Başkanı oldu. 6 Kasım 1983'te yapılan genel seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirildi. 1989 yılına kadar Başbakanlık görevini sürdürdü. 31 Ekim 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8. Cumhurbaşkanı seçildi. 17 Nisan 1993 tarihinde ölmüştür. İngilizce ve Fransızca bilirdi. Evli ve üç çocuk babası idi. *********************************************************************** SÜLEYMAN DEMİREL Türkiyenin 9. Cumhurbaşkanı (16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000) -------------------------------------------------------------------------------- Süleyman Demirel, 1 Kasım 1924'te Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde tamamlayan Demirel ortaokul ve liseyi, Isparta ve Afyon'da bitirdi. Demirel, Şubat 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nde ayni yıl göreve başlayan Demirel, önce 1949-1950, daha sonra 1954-1955 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde barajlar, sulama ve elektrifikasyon konularında ihtisas yaptı. Seyhan Barajı’nın yapım çalışmalarında mühendis olarak görev yapan Demirel, 1954 yılında Barajlar Dairesi Başkanı, 1955 yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. Pek çok baraj ve elektrik santrali tesisinin inşasına nezaret etti. Askerliğini yapmak üzere 1960 yılında bu görevinden ayrılan Demirel, 1962-1964 yılları arasında serbest müşavir-mühendis olarak çalıştı. Ayni dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde su mühendisliği konusunda dersler verdi. Süleyman Demirel siyasi yaşamına, 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 28 Kasım 1964 tarihinde AP 2. Büyük Kongresince Genel Başkan seçilen Demirel, Şubat-Ekim 1965 tarihleri arasında Suat Hayrı Ürgüplü başkanlığında bir koalisyon hükümeti kurulmasını sağladı. Kendisi de Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 10 Ekim 1965'de yapılan genel seçimlerde başında bulunduğu Adalet Partisi yüzde 53 oy alarak tek başına iktidar oldu. Demirel, bu seçimlerde Isparta Milletvekili olarak Parlamentoya girdi ve Türkiye'nin 13. Başbakanı olarak hükümeti kurdu. Bu hükümet 4 yıl sürdü. 10 Ekim 1969 tarihindeki genel seçimlerde de Adalet Partisi yine tek başına iktidar oldu. Bunu müteakip Demirel, 14. T.C. Hükümetini kurdu. Daha sonra, parti içi bir kriz dolaysı ile, 15. hükümeti kurmak durumunda kaldı. 12 Mart 1971 muhtırası üzerine, başbakanlık görevini bıraktı. 1971 ile 1980 arasında, 1975, 1977 ve 1979'da 3 defa daha hükümet kurdu. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi üzerine görev bıraktı ve 7 sene yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması ile yasaklar halk tarafından kaldırıldı ve 24 Eylül 1987 tarihinde, Doğru Yol Partisi olağanüstü kongresince Genel Başkanlığa seçildi. 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerde Isparta Milletvekili olarak tekrar TBMM'ne girdi. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel secimler sonrasında, Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin bir araya gelerek kurduğu koalisyon hükümetinin Başbakanı oldu. 20 Kasım 1991 tarihinde kurulup, 30 Kasım 1991 tarihinde TBMM'den güvenoyu alan koalisyon hükümeti Demirel'in başkanlığı yaptığı 7. hükümet olmuştur. 30 yaşında genel müdür, 40 yaşında önce parti genel Başkanı, sonra Başbakan olan Demirel, 12 seneye yaklaşan başbakanlık görevinde Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Türkiye'nin en genç genel müdürü, en genç Başbakanı ve İsmet İnönü’den sonra en uzun başbakanlık yapmış kişidir. 1964 Kasım’dan, 1993 Mayıs’ına kadar gecen 29 sene içerisinde Demirel, 6 dönem Isparta Milletvekilliği yapmıştır. Demirel, 28 Kasım 1964 tarihinden 15 Ekim 1981 tarihine kadar 17 sene, Adalet Partisi'nin her iki senede bir toplanan büyük kongrelerince seçilmiş genel başkanlığı yapmıştır. 24 Eylül 1987 tarihinden itibaren ise 1988, 1990 kongreleri ile seçimlerde Doğru Yol Partisinin genel başkanlığını yürütmüştür. 7 sene yasaklı kalmış, 6 defa hükümetten gitmiş, 7 defa hükümet kurmuştur. 16 Mayıs 1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Demirel, Nazmiye Demirel ile evlidir. İngilizce bilen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in pek çok yazılı kitabı, makalesi ve konuşmaları bulunmaktadır. AHMET NECDET SEZER Türkiyenin görevdeki 10. Cumhurbaşkanı (16 Mayıs 2000'den beri) -------------------------------------------------------------------------------- 13 Eylül 1941 tarihinde Afyon'da doğdu. 1958 yılında Afyon Lisesinden, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Hâkim adayı olarak göreve başladı. Askerliğini Kara Harp Okulunda Yedek Subay olarak yaptı. Sırasıyla; Dicle Yerköy Hâkimlikleri ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. Medeni Hukuk alanında 1977-1978'de Ankara Hukuk Fakültesinde yüksek lisans (master) öğrenimini yaptı. 07.03.1983 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi iken Yargıtay Genel Kurulu'nca belirlenen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 27 Ekim 1988 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine atandı. 6 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. KURTULUS SAVASI DÖNEMI BASBAKANLARIMIZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 - 10 Kasım 1938), Türk ulusunun işgalci batı emperyalizmine karşı verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK (1876-1950) HÜSEYIN RAUF ORBAY BASBAKANLARIMIZ ISMET INÖNÜ İZMİR - 1884, Mehmet Reşit - Harp Akademisi - Almanca, Fransızca ve İngilizce-Askerlik-Erkanı Harp-I inci Dönem Edirne, II.,III. ,IV. ,V.,IX.,X.,XI.,1,2,3 üncü Dönem Malatya, VI.,VII., VIII.inci Dönem Ankara Milletvekili-K.M. Cumhuriyet Halk Partisi Tem. (6.1.1961-15.10.1961)-C.S.Tabii Üyesi (20.11.972-25.12.1973)-CHP Genel Başkanı-Muvakkat İcra Encümeni, Erkanı Harbiye Umumiye Vekili, Başbakan, Reisicumhur-Evli,3 Çocuk ALİ FETHİ OKYAR Pirlepe - 1881, İsmail - Harp Akademisi - Fransızca, İngilizce - Askerlik ve Diplomasi - Londra Büyükelçisi - Dahiliye Nazırı Esbakı - OS.M.M 2 nci Dönem Manastır, 3 üncü Dönem İstanbul - I ve II nci Dönem İstanbul, III üncü Dönem ( Ara Seçim) Gümüşhane, V, VI, VII inci Dönem Bolu Milletvekili - TBMM Başkanı - Dahiliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Müdafaai Milliye, Adalet Vekili, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. MAHMUT CELAL BAYAR GEMLİK-1884, Abdullah Fehmi - Özel - Fransızca - Bankacılık - İzmir İttihadı Terakki Katibi Mesulü - OS.M.M. 4 üncü Dönem Saruhan - I inci Dönem Saruhan, II, III, IV, V ve VII inci Dönem İzmir, VIII, IX, X, XI inci Dönem İstanbul Milletvekili - İktisat, Mübadele, İmar ve İskan Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk. REFIK SAYDAM İSTANBUL- 1881, Ahmet - Askeri Tıbbiye - Almanca, Fransızca - Emrazi Dahiliye - Darülfünun Tıp Fakültesi Müderrisi - I inci Dönem Beyazıt, II, III, IV, V, VI ncı Dönem İstanbul Milletvekili - Sıhhiye Muavenet İçtimaiye, Sıhhiye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Başbakan - Bekar Şükrü SARAÇOĞLU ÖDEMİŞ- 1887, Mehmet Tevfik - MÜlkiye ve Cenevre Darülfünunu Siyasi ve Ekonomi Şb. - Fransızca - Hukuk ve İktisat - Çiftçi - OS. M.M. 4 ncü Dönem İzmir - II, III, IV, V, VI, VII, ve VIII inci Dönem İzmir Milletvekili - Eğitim, Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - TBMM Başkanı - Evli, 3 Çocuk. Mehmet Recep PEKER İSTANBUL - 1889, Mustafa - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca - Askerlik, İdare - Erkanı Harbiye Binbaşı, Erkanı Harbiye D. 2. Şb. Müd., BMM. Başkatibi - II, III, IV, V, VI ve VII inci Dönem İstanbul Milletvekili - İçişleri, Savunma, Bayındırlık Bakanı, Başbakan - Evli, 5 Çocuk. Hasan SAKA TRABZON- 1886, Yunus - Mülkiye, Paris Ulumu Siyasi - Fransızca - Ekonomi ve Maliye - Varidat Memuru, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fak. Prof. - OS.M.M. 4 ncü Dönem Trabzon - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX uncu Dönem Trabzon Milletvekili - TBMM Başkanvekili - Maliye, İktisat, Ticaret ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - Evli, 3 Çocuk. Şemsettin GÜNALTAY KEMALİYE- 1883, Etem - Yüksek Öğretmen Okulu ve Lozan Üni. İhtisas - Fransızca, Arapça, Farsça - Eğitim ve İdare, Ord. Prof. Dr., Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul Belediye Bşk.V. - OS.M.M 3 Üncü Dönem Ertuğrul - II (Ara Seçim), III, IV, V, VI ve VII inci Dönem Sivas, IX uncu Dönem Erzurum Milletvekili - TBMM Başkanvekili - C.S. İstanbul Üyesi (Meclise Katılmadan Vefat Etmiştir) - Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Adnan MENDERES AYDIN - 1899, Etem - Hukuk - İngilizce - Çiftçi - IV, V, VI ve VII inci dönem Aydın, VIII inci Dönem Kütahya, IX, X ve XI inci Dönem İstanbul Milletvekili - Başbakan - Evli, 3 Çocuk. Cemal GÜRSEL ERZURUM- 1895, Abidin - Harp Okulu, Harp Akademisi - Fransızca - Askerlik - 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı - Milli Birlik Komitesi Üyesi ve Başkanı (27.5.1960-25.10.1961) - Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi (25.10.1961-26.10.1961), (28.3.1966-14.9.1966) - Devlet Başkanı, Başbakan ve Milli Müdafaa Bakanı, Cumhurbaşkanı - Evli, 1 Çocuk. Suat Hayri ÜRGÜPLÜ ŞAM - 1903, Mustafa Hayri - İstanbul Üni. Hukuk Fak. - Fransızca, İngilizce, Almanca - Hukuk Diploması - İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi, Bonn, Londra, Washinton, Madrid Büyükelçisi - VI, VII, IX uncu Dönem (İstifa:30.100.1952) Kayseri Milletvekili-C. Kayeri Üyesi (15.10.1961-7.6.1966),Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (7.6.1966-5.6.1972)-Cumhuriyet Senatosu Başkanı - Gümrük ve İnhisarlar Vekili, Başbakan - Evli, 1 Çocuk. Başlangıç Tarihi 20.02.1965 Bitiş Tarihi 27.10.1965 Süleyman DEMİREL ISPARTA - 1924, Yahya - İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisi - DSİ Genel Müdürü - II, III, IV, V, XVIII ve XIX uncu dönem Isparta Milletvekili (16.5.1993 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan milletvekilliği sona ermiştir) - Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , Başbakan , Cumhurbaşkanı , Evli. Nihat ERİM KANDIRA - 1912, Raif - İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora - Fransızca, İngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof. Dr. - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, I, II, III üncü Dönem Kocaeli Milletvekili (İstifa: 10.10.1971)-Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Ferit MELEN VAN - 1906, Mahmut Mithat - Ankara Siyasal Bilgiler Okulu - Franszıca - Maliye - Gelirler Genel Müdürü - IX, XI ve XVII nci Dönem Van Milletvekili - K.M. Van İli Temsilcisi (6.1.1961-.25.10.1961) - C.S. Van Üyesi (7.6.1964-14.10.1979), Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (12.7.1980-12.9.1980) -Maliye, Milli Savunma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:3.9.1988 Naim TALU İSTANBUL - 1919, Mehmet Nizamettin - İstanbul Üni. İktisat Fakültesi - İngilizce - Ekonomi, Maliye, Bankacılık - Merkez Bankası Başkanı - C.S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (3.7.1972-İstifa:7.7.1976) - Ticaret Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Sadi IRMAK SEYDİŞEHİR - 1904, Sabri - İstanbul Üni. Hukuk Fak., Berlin Tıp Fak. - Almanca, Fransızca - Biyoloji, Ord.. Prof. Dr. - İstanbul ve Münih Üni. Ord. Prof.Dr., Fizyoloji Kürsüsü ve Atatürk Enstirüsü Başkanı- VII, VIII inci Dönem Konya Milletvekili - C.S. Cumhurbaşkanınca seçilen üye (8.6.1974-8.6.1980) - Danışma Meclisi Konya Üyesi (15.10.1981-6.12.1983) - Danışma Meclisi Başkanı - Çalışma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Mustafa Bülent ECEVİT İSTANBUL - 1925, Fahrettin, Nazlı - Robert Kolej - İngilizce - Gazetecilik - Gazeteci - XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Temsilciler Meclisi Üyesi - Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı - Çalışma Eski Bakanı ve Eski Başbakan- Evli. Bülent ULUSU ÜSKÜDAR - 1923, Mehmet Salih - Deniz Harp Ok., Deniz Harp Akademisi - İngilizce, İtalyanca - Askerlik - Oramiral, Deniz Kuvvetleri Komutanı - XVII inci dönem İstanbul Milletvekili - Dışarıdan Başbakan - Evli, 1 çocuk. Turgut ÖZAL MALATYA- 1927, Mehmet - İTÜ - İngilizce - Elektrik Yük. Müh., Ekonomi, Yönetici - DPT ve Başbakanlık Müsteşarı, Dünya Bankası Müşavirliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı - XVII ve XVIII inci dönem İstanbul Milletvekili (31.10.1989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan Milletvekilliği sona ermiştir.) - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk. Yıldırım AKBULUT ERZİNCAN - 1935, Ömer - İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi - Hukuk - Serbest Avukat - XVII, XVIII ve XIX uncu dönem Erzincan Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı - TBMM Başkanvekili, Başbakan - İçişleri Bakanı, - Evli, 3 çocuk. A.Mesut YILMAZ İSTANBUL - 1947, Hasan, Güzide - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca, İngilizce - Ekonomi ve Maliye - Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili-Anavatan Partisi Genel Başkanı Devlet, Kültür ve Turizm, Dışişleri Eski Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Tansu ÇİLLER İSTANBUL - 1946, Necati - Robert College, Boğaziçi Üni., University of New Hampshire Master, University of Connecticut Doktora, Yale Üni.Post Doktora-İngilizce , Almanca-Ekonomi Prof. Dr.-Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Bölüm Başkanı, Dünya Bankası, San. ve Ticaret Odası Kur. Ekonomi Danışmanı - XIX uncu Dönem İstanbul Milletvekili - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Evli, 2 Çocuk. Necmettin ERBAKAN SİNOP-1926, Mehmet Sabri - İTÜ Makine Mühendisliği,Almanya Aachen Techniche Hockshule Doktora- Almanca, İngilizce - Makine Yük. Müh., Prof.Dr. - İTÜ Öğretim Üyesi, Türkiye Odalar Birliği Başkanı - III, IV, V ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekilleri - Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi Partisi Genel Başkanı - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı - Evli, 3 çocuk Abdullah GÜL 1950’de Kayseri’de doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesi’ne girdi. Lisans ve doktora için burslu olarak iki yıl Londra ve Exeter’de kaldı. İslam Kalkınma Bankası’nda çalıştı. 54. hükümette Devlet Bakanlığı yaptı. FP’de Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1999’da FP’den 3. kez Meclise girdi. AKP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve üç çocuk babası. Recep Tayyip ERDOGAN 26 Şubat 1954 İstanbul'da doğdu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde yaptı. 27 Mart 1994 seçimlerinde Refah Partisinden secimlere girerek İstanbul Büyükşehir Başkanı seçildi. Halen Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı. Evli ve dört çocuk sahibi Kaynaklar www.basbakan.org wikipedia.orgCUMHURBAŞKANLARIMIZ Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan ve M. Kemal Atatürk' ün 29.10.1923'te Cumhurbaşkanı seçilmesinden günümüze kadar geçen sürede 10 Cumhurbaşkanı görev almıştır. M.Kemal Atatürk 29 EKİM 1923 10 KASIM 1938 İsmet İnönü 11 KASIM 1938 22 MAYIS 1950 Celal Bayar 22 MAYIS 1950 27 MAYIS 1960 Cemal Gürsel 27 MAYIS 1960 28 MART 1966 Cevdet Sunay 28 MART 1966 28 MART 1973 Fahri Korutürk 6 NİSAN 1973 6 NİSAN 1980 Kenan Evren 12 Eylül 1980-8 Kasım 1982 DEVLET BAŞKANI 9 Kasım 1982-9 Kasım 1989 CUMHURBAŞKANI Turgut Özal 9 KASIM 1989 17 NİSAN 1993 Süleyman Demirel https://unutmayacagiz.com/16 MAYIS 1993 16 MAYIS 2000 Ahmet Necdet Sezer 16 MAYIS 2000 ../../.... https://www.cankaya.gov.tr/tr_html/baskan.html Abdullah GÜL https://unutmayacagiz.com/ Abdullah Gül (d. 29 Ekim 1950, Kayseri) Türkiye Cumhuriyeti'nin onbirinci cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükûmette Devlet Bakanı, 58. Hükûmette Başbakan, 59. Hükûmette Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduktan sonra 28 Ağustos 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül, askeriye ve bürokrasi dışından Cumhurbaşkanı seçilen az sayıdaki siyasetçilerden bir tanesidir https://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=18286

Ölüm nedeni: Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız|Geçmişten Günümüze Cumhurbaşkanlarımız | E

Kategori: Blog

Rastgele Profil: Trabzonspor için hayatını kaybedenleri her zaman kalbimizde yaşatacağız., Seyfi Teoman, Kazım Kartal, Nevzat Pesen, Nezihe Viranyalı, Gazanfer Özcan, Müşfik Kenter, Meral Okay,

PAYLAS:          Posta Kutuma Gelsin

#unutmayacağız Özetini, HER GÜN, ücretsiz almak, son dakika olaylarından, yeniliklerden haberdar olmak ister misin? Posta Kutusunu Ücretsiz kaydol ve gelişmeleri takip et ...!